TDIU

Dissertatsiya mavzulari

Guruh uchun mavzular: MSS-10

Mavzuni tanlang Mavzu Student
Макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлашда солиқ маъмуриятчилигини самарали ташкил этиш йўллари.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ҳалқаро солиқ принциплари асосида солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш масалалари. Qoriyeva Aziza Olimjon qizi
Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш асосида солиқ тизимини такомиллаштириш механизми ва унинг асосий йўналишлари.
Давлат солиқ органларида илғор ва инновацион технологияларни жорий этиш механизми ва уларни ривожлантириш масалалари.
Замонавий ахборот тизимларини жорий қилиш орқали давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш йўллари.
Тадбиркорлик фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш йўналишлари.
Кичик бизнес субъектларининг инновацион-инвестицион фаолиятини тартибга солишда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланиш истиқболлари.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Тижорат банклари ва хусусий молия-кредит ташкилотларини солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш. Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li
Ўзбекистонда ташқи савдони солиқ инструментлари воситасида тартибга солиш механизмини такомиллаштириш.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Эркин иқтисодий ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб қилишни солиқ тизими орқали ривожлантириш йўналишлари. Bobomurotova Manzura Panji qizi
Электрон тижорат фаолиятини солиққа тортиш механизми.
Пандемия шароитида солиқ турлари солиқларнинг йиғилувчанлигини ошириш механизмини такомиллаштириш.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Миллий солиқ тизимида солиқ маъмуриятчилигини иқтисодий-ижтимоий механизмини такомиллаштириш Наврузова Фароғатхон Абдухамид қизи
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Солиқ муносабатларида солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланишда хорижий тажрибалардан фойдаланиш истиқболлари. Alimqulov Hikmatulla Bahrom o'g'li
Юридик шахсларнинг солиқ қарздорлигини камайтириш йўллари.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Ҳудудларни солиқ потенциалини баҳолаш ва солиқларни ундириш механизмларини такомиллаштириш. Ismoilov Muslimjon Qambarali o'g'li
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Иқтисодиётни рақамлаштириш даврида жисмоний шахсларни солиққа тортиш амалиётини такомиллаштириш Аmirov Мahmudxon O'kamovich
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Жисмоний шахсларни кўчмас мулкларини солиққа тортиш амалиётини такомиллаштириш Yangiyeva Nargiza Saidqulovna
Иқтисодиётни рақамлаштириш даврида жисмоний шахслар даромадлари ва кўчмас мол-мулкларини декларация асосида солиққа тортишни механизмини такомиллаштириш
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Солиқ тизими орқали яширин иқтисодиётни бартараф этиш йўллари Zoxidov Shaxzod Shovkat o'g'li
Inqirozlar va inqirozdan keyingi o'zgarishlar sharoitida davlat va tadbirkorlikning soliq xavfsizligi masalalari.
Iqtisodiyotni modernizastiyalash sharoitida jamiyatning ijtimoiy rivojlanishini soliqlar vositasida tartibga solish yollari .
Davlat boshqaruvi tizimidagi soliq ma'muriyatchilgi va uning O’zbekiston Respublikasida rivojlanish xususiyatlari.
O’zbekiston Respublikasida aholining o'z-o'zini ish bilan ta'minlashini rivojlantirish sharoitida uy xo'jaliklarini soliq ma'murchiligini takomillashtirish.
Iqtisodiyotni modernizastiyalash sharoitida O’zbekiston Respublikasidagi kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlarini soliq ma'murchiligi istiqbollari.
Soliq ma'murchigi tizimidagi soliq tekshiruvlari va axborot texnologiyalarining rivojlanishi sharoitida ularni rivojlantirish yo'nalishlari.
Mavzu boshqa talaba tomonidan tanlangan Soliq tekshiruvlarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida soliq organlari va yuridik shaxslarning o'zaro aloqasi. Amirov Mahmudxon O'ktamovich
Soliq organlari tomonidan soliq qarzlari ustidan nazorat samaradorligi va uni isloh qilish yo'nalishini baholash.
Soliq idoralari tomonidan qarzdorlikni nazorat qilish va uni yaxshilash yo'llari.
O’zbekiston Respublikasining soliq siyosatining holati va rivojlanish tendentsiyalari.
O’zbekiston Respublikasining maxsus iqtisodiy zonalarida soliqqa tortish uning samaradorligi va hududlarning rivojlanishiga ta'sirini baholash.
O’zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarining soliq xususiyatlari va soliq imtiyozlari samaradorligini baholash.
O’zbekiston Respublikasining zamonaviy rivojlanish sharoitida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini hisoblash muammolari.
O’zbekiston Respublikasida aktsiz solig'idagi muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.
O’zbekiston Respublikasi soliq tizimida konsolidatsiyalangan guruhlarni takomillashtirish yo’llari.

Tanlangan mavzu:
Yuqoridagi maydonga to'liq ismingizni kiriting